Komunikat skierowany do Przewodniczącego Rady OEA Patricka Andrewsa, w którym wyraża niezgodę na krzywdzące działania podejmowane przez Sekretarza Generalnego OEA

Boliwariańska Republika Wenezueli, 11 marca 2017 r.

Jego Ekscelencja Ambasador PATRICK ANDREWS

Przewodniczący Stałej Rady Organizacji Państw Amerykańskich

My, sygnatariusze nieniejszego komunikatu, obywatele demokraci, miłośnicy pokoju, działacze ruchów społecznych, obrońcy praw człowieka, z całym szacunkiem zwracamy się do Stałej Rady Organizacji Państw Amerykańskich (OPA), aby ostrzec jej członkowów przed zgubnym zamiarem przekonania ich, że w Wenezueli nastąpiły zburzenie porządku konstytucyjnego, kryzys humanitarny, oraz sytuacji eskremalna, czynniki które przekonają do bezprawnego zastosowania demokratycznej karty Organizacji Państw Amerykańskich i stworzenia warunków ułatwiających interwencję zbrojną USA, ponieważ jednostronne środki przymusu, zakazane na mocy prawa międzynarodowego i Karty tej organizacji zostały zaaplikowane.

Większość państw członkowskich organizacji reprezentowanych w Radzie, posiada biura dyplomatyczne w Wenezueli, którego personel jest świadomy, że żądanie nałożenia sankcji na nasz kraj nie ma żadnych podstaw.

W Wenezueli, przed 18 laty, naród postanowił stworzyć własną drogę z punktu widzenia demokracji uczestniczącej, tym co nazywamy, Boliwariańskią Rewolucją. W Wenezueli istnieje pełne poszanowanie podstawowych wolności. Reprezentuje nas rząd, który wykorzystuje zasoby publiczne, które inwestuje w ludzi, i co więcej wybraliśmy go, aby być centrum polityki publicznej, a nie Boga Rynku, dzięki której ludzie grają główną rolę w gospodarce.

W Wenezueli borykamy się z problemami, z którymi również zmagają się inne kraje, z tą różnicą, że jesteśmy w posiadaniu ogromnych bogactw, w dodatku w naszych batalii towarzyszył nam prezydent Hugo Chavez, który wywiesił z nami flagę socjalizmu, suwerenności, jedności latynoamerykańskiej i karaibskiej, oraz zdecydowanie działał na rzecz solidarności międzynarodowej, spełniając libertańskie marzenia Bolivara, Wyzwoliciela.

Paradoksalnie, w Wenezueli Ci, którzy poparli dążenia interwencyjne wobec naszego kraju, uczestniczyli w krwawym zamachu w kwietniu 2002 roku i od tego czasu nie uległy zmianie ich nietolerancyjne zachowania, i wraz z innymi podmiotami gospodarczymi i handlowymi prowadzą brutalną wojnę gospodarczą przeciwko narodowi. Kierują ją w taki sposób, aby im samym przynosiła duże zyski. Próbują doprowadzić społeczeństwo do rozpaczy. Dążą do wewnętrznej konfrontacji. Na szczęście nie odnieśli sukcesu, ponieważ rząd Nicolasa Maduro zmierzył się z przeciwnościami, mimo spadku cen ropy naftowej, trwającej wojny gospodarczej, podejmując konkretne środki, które pozwoliły zagwarantować dostęp do żywności i lekarstw. Ponadto, wszystkie cele zostają osiągnięte a misje, które są w centrum programów społecznych rewolucji, spełnione.

Wrogowie naszej boliwariańskiej demokracji, są wrogami procesu Dialogu Narodowego w Wenezueli, ponieważ dążą do utrzymania napięcia, szukają pretekstu do ataku na legalną władzę. Wysuwają oskarżenia, mimo że zostali pokonani 11 kwietnia 2002 roku. Mimo, że Prezydent Hugo Chavez udzielił im amnestii, wciąż nie zaprzestają łamania woli wenezuelskiego narodu do kontynuowania wsparcia, mocniej niż kiedykolwiek, projektu politycznego, który sprzyja demokracji uczestniczącej, jako fundamentu demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości zawartej w Konstytucji Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.

Tak wciąż działają, bez żadnych zmian, w sposób samobójczy, nietolerancyjny, agresywny, bez szacunku do Konstytucji Boliwariańskiej, mając nawet to, czego wcześniej nie mieli, czyli szansę na zaistnienie jako opcja demokratyczna, zgodnie z mocą prawa. Jednak nie wykorzystali tej szansy. Wręcz przeciwnie, ich gniew przybrał na sile. Nie zrozumieli przesłania, które przekazał im naród.

Odnosimy się do tych, którzy uzyskali wystarczające poparcie wyborcze, aby kierować Zgromadzeniem Narodowym, przedstawiając już pierwszego dnia, 5 stycznia 2016 roku, plan obalenia prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli Nicolasa Maduro odrzucając, że konstytucja nie daje żadnych uprawnień ustawodawcy w tym kierunku w stosunku do głowy państwa.

Dążyli do konfrontacji między organami publicznymi, ale nasza Konstytucja została sporządzona w celu utrzymania stabilności państwa. Antydemokratyczna opozycja, której zachowanie jest nieobliczalne i niestosowne, po próbie nielegalnego nakazania porzucania stanowiska przez Prezydenta Republiki,  wymagała od głowy państwa wygłoszenia rocznego orędzia do narodu z Sali Posiedzeń tego Zgromadzenia Narodowego.

Niestety, Zgromadzenie Narodowe nadal funkcjonuje w pogardzie, mimo że zostało wielokrotnie wzywane do powrotu na drogę konstytucyjną.

Należy również odnieść się do dwóch sytuacji, które opozycja niesłusznie wykorzystuje.

W 2016 roku, z powodu głównych różnic politycznych wewnątrz  opozycji, jej członkowie nie zdołali porozumieć się w kwestii uruchomienia referendum odwoławczego, które byłyby użyteczne ze względów politycznych, to znaczy w połowie kadencji prezydenckiej jak to określa Konstytucja. W dodatku, poza opóźnieniami w rozpoczęciu aktywacji mechanizmu, złożyli fałszywe podpisy, niezgodne z prawem, osób nieletnich i nieżyjących, unieważniając długi proces referendum. Jednocześnie, bioarąc pod uwagę fakt, że referendum odbyłoby się w 2017 roku, uzyskując hipotetyczne zwycięstwo, niemożliwością byłoby, aby dostali się do Miraflores, bo osobą która przejęłaby przewodnictwo w Republice, byłby wiceprezydent wykonawczy.

Warto wspomnieć, że jest powszechnie wiadomo, że liczne doniesienia o fałszerstwach i naruszeniu postanowień konstytucyjnych, zmotywowały obywateli do stworzenia Komitetu ds. Ofiar Fałszerstw, co w następstwie uruchomiło mechanizmy sądowe w celu obrony ich praw.

W odniesieniu do rzekomego zawieszenia procesu wyborczego gubernatorów, posłów, burmistrzów, radnych przez Narodową Radę Wyborczą, prawda jest taka, że przed każdymi wyborami, prawicowe partie polityczne, będące w MUD i partie lewicowe należące do Gran Polo Patriotico, stają przed wymogami prawnymi, których muszą przestrzegać zgodnie z ustawą o partiach politycznych, zgromadzeniach publicznych i manifestacjach z 1965 roku.

Według tej ustawy, partie, które nie uzyskały 1% głosów w dwóch wyborach o charakterze oglónokrajowym, powinny przejść proces odnowienia składu, z popraciem 0,5% głosów wyborców z co najmniej 12 stanów. Taka okoliczność dotyczy partii z Gran Polo Patriotico.

Sytuacja partii prawicowych należących do Koalicji na rzecz Demokratycznej Jedności MUD, jest następująca: zgodnie z powyższą Ustawą, partie polityczne, które nie użyły kart wyborczych, symboli i emblematów w dwóch wyborach ogólnokrajowych, są ODRZUCONE czyli wyeliminowane. Jednakże, Sąd Najwyższy orzekł, że mogą przejść proces odnowienia składu, aby zapobiec odrzuceniu.

Mimo informacji przekazanej społeczności międzynarodowej, dopóki status prawny partii nie jest uregulowany, dopóty Krajowa Rada Wyborcza nie zwoła wyborów samorządowych zgodnie z założeniem. Wyłacznie Zjednoczona Partia Socjalistyczna Wenezueli PSUV oraz trzy zupełnie nowe ugrupowaia są jedynymi, którzy zostaną zakwalfikowane do udziału w wyborach.

Niestety, nietolerancyjna i żądna władzy opozycja, nie była w stanie spełnić swojej roli ani obowiązków jako ważnych elementów władzy publicznej.

Panie Przewodniczący Rady,

Szanowni Stali Przedstawiciele,

Dialog był i jest jedyną opcją, której przyznano priorytet w naszym kraju w czasach rewolucji demokratycznej, cieszy się poparciem zdecydowanej części narodu wenezuelskiego, przy jednoczesnym wsparciu ze strony Papieża Franciszka, UNASUR i ówczesnych prezydentów Martina Torrijosa z Panamy, Loonela Fernandeza z Republiki Dominikanskiej i Jose Luisa Zapaterio z Hiszpanii.

Naród broni swojej suwerenności, poświęcił życie dla budowania wspólnej ojczyzny, i nie zawaha się przed wykazaniem się bohaterskim czynem w obronie w razie potrzeby,  ale zarazem akceptuje stosunki społeczności międzynarodowej, oparte na pełnym szacunku do zasad prawa międzynarodowego, wśród których przeważają samostanowienie i suwerenność narodu.

Historia narodów jest listem przewodnim, który mówi sam za siebie i choć niektórzy próbują go zakłócić, ukryć, zniszczyć, pozostanie w pamięci historycznej przyszłych pokoleń i wyraża się w sposób niebudzący sprzeciwu w ciele społecznym.

W tym celu, Organizacja Państw Amerykańskich ma namacalny dowód głębokich przekonań demokratycznych, na rzecz pokoju i dialogu. Wenezuela wykazała, że głęboko ceni pokój i dołożyła wszelkich starań, aby zachować go w całym kraju. Przejawia się to w wielu okolicznościach, takich jak na przykład hojne wsparcie ze strony Przywódcy Hugo Chaveza i aktualnego prezydenta Nicolasa Maduro dla dialogu i pokojych negocjacji w Kolumbii.

Niepokoi jednak nowy etap interwencjonistycznego planu sporządzonego przez tych, którzy starają się złamać wolę wenezuelskiego narodu.

ODRZUCAMY, potępiamy próbę wykorzystania Międzyamerykańskiej Karty Demokratycznej przeciwko najszej Ojczyźnie podejmowaną przez Luisa Almagro, obsesyjnie służalczego Waszyngotnowi, rdzenia amerykańskiej potęgi.

To jest oczywiste, ale musimy o tym mówić. Luis Almagro, nie reprezentuje nas. Nie przyznajemy mu żadnej władzy, aby mówił lub działał w imieniu narodu wenezulskiego. Ponadto, jego zachowanie pozwala nam wnioskować, że nie ma moralnej, emocjonalnej i intelektualnej podstawy do reprezentowania siebie i  odkrył, że OPA wydatkuje środki finansowe, których nie posiada,  aby wywołać wojnę, temu kto zamierza przejąć uprawnienia, które są charakterystyczne dla państw członkowskich.

Jako narody na tym kontynencie zaskoczeni i oburzeni obserwujemy ową niegodziwość.

Mamy pełną świadomość faktu, że Zgromadzenie Ogólne OPA w Republice Dominikany, zwróciło się do Stałje Rady z prośbą o analizę żałosnego zachowania Luisa Almagro oraz naruszenia Karty OPA. To zadanie jest wciąż przed nami.

My, sygnatariusze tego komunikatu, nie wahamy się przed realizacją postawionych zadań. Pragniemy bronić naszego kraju, naszych potrzeb, naszego świadectwa, z głębokim przekonaniem demokratycznym. NIE AKCEPTUJEMY żadnych działań konspiracyjnych ani interwencjonistycznych ze strony Sekretarza Generalnego, który nie powinien był obejmować swego stanowiska.

Panie Przewodniczący,

Stali Przedstawiciele,

Potępiamy, odrzucamy i mamy zastrzeżenia co do prób podejmowanych przez Almagro, przekształcenia  OAS w marionetkę, którą w ostatnim czasie była.

Nie jest tajemnicą, że w przeszłości rząd USA, przy wsparciu potężnego lobby korporacji transnarodowych, tworzy potężną strukturę, która ma na celu destabilizację boliwariańskiego modelu politycznego, wraz z uruchomieniem Dekretu Baracka Obamy, który bez argumentów lub żadnych dowodów, zakwalfikował nasz naród jako „nadzywczajne zagrożenie” zagrożenia dla  bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.

Konspiracyjny plan, który ma podłoże wojskowe, został przedstawiony przez Generała Jonha Kelly 12 marca 2015 roku, Senackiej Komisji Sił Zbrojnych Kongresu USA i ratyfikowany przez Admirała Kurta Tidda, zaprezentowany dnia 16 lutego 2016, o nazwie Operacja Wenezuelska Wolność-2.

Ostrzegamy delegacje państw członkowskich, że nowa administracja USA, w obliczu poważnych trudności wewnętrznych, uległa presji i postanowiła zignorować propozycję wyborczą skierowaną związaną z młodymi Amerykanami, w wieku, w którym ukończyli służbę wojskową oraz weteranów, ludzi, którzy nagromadzili się po zakończeniu swojej długiej, nielegalnej kariery, niepełnosprawnych fizycznie, emocjonalnie i intelektualnie.  Alarmujemy, aby USA nie próbowało narzucić innym państwom podobnego modelu politycznego.

Interewencja staje się realna. Z tego powodu Luis Almagro, świadomy swojej nielegalności, zażądał od lokalnych organizacji pozarządowcych, finansowanych przez USAID Agencja Rozwoju Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych) i NEG, które nie miały odwagi odrzucić zamachu stanu w kwietniu 2002 roku i potępić nadurzyć faszystowskich, zażądał wyrzyucenia Wenezueli z OPA. Oczywiście, to jest gra znana w organizacji, w której każdy wie, kto jest kim. Nie ma niespodzianek.

Panie Przewodniczący Rady,

Szanowi Przedstawiciele Stali,

Nigdy wcześniej w historii Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, naród wenezuelski był tak zaangażowany w obronę swoich praw. Mamy wpływ na decyzje publiczne oraz tym samym, mamy obowiązki i zadania do wypełnienia. Są to, między innymi, obrona naszej suwerenności, Konstytucyjnego Prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli Nicolasa Maduro Morosa, którego dowolnie wybraliśmy, naszej demokracji, modelu politycznego, nawiasem mówiąc, jest koniecznością w statucie tej organizacji.

Przestrzegamy przed pomyłkami. Zachęcamy do kontynuowania Dialogu Narodowego, ponieważ bratnie kraje, które Państwo reprezentują w tej zaszczytnej Radzie, nigdy by Wam nie wybaczyły.

Z poważaniem,

Sygnatariusze

Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social FUNDALATIN VENEZUELA
Instituto de Desarrollo Humano y Economía Social IDHES VENEZUELA
Movimiento de Integración y Emancipación de Derechos Humanos del Sur VENEZUELA
Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela FENADDEH VENEZUELA
Asociación Nacional de Defensa de Derechos Humanos SANADDEH VENEZUELA
Coalición de Organizaciones y Movimientos Aliados Derechos Humanos COMADH VENEZUELA
Organización Internacional Venezolana de Derechos Humanos VENEZUELA
Consejo para la Defensa de Derechos Humanos José Félix Ribas VENEZUELA
ONG Desarrollo Humano Integral DHI VENEZUELA
Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Sexo Diversidad VENEZUELA
Movimiento de Inquilinos VENEZUELA
Movimiento de Pobladores VENEZUELA
Asociación Bolivariana de Transporte VENEZUELA
Federación Nacional de Rutas Troncales VENEZUELA
Fundación Escuela Vial Motorizada VENEZUELA
Escuela Vial Motorizada Franco Arquímedes VENEZUELA
Frente Nacional de Motorizado Franco Arquímedes VENEZUELA
Movimiento Ecuador Alfarista Bolivariano (MEAB VENEZUELA
Colectivo Político Social Izquierda Unida VENEZUELA
Cátedra de educación social y derechos humanos Simón. Rodríguez VENEZUELA
Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular EFPP VENEZUELA
Asociación Ejecutiva Nacional de Rutas Urbanas y Suburbanas VENEZUELA
Asociación Bolivariana de Transporte Asociación Cooperativa Socialista Gran Mariscal Antonio José de Sucre VENEZUELA
Transcaribia2011 R.L. VENEZUELA
Frente Nacional Antiimperialista VENEZUELA
Frente amplio de los Consejos Socialista de Trabajadores y Trabajadoras VENEZUELA
Frente nacional antiimperialista VENEZUELA
Frente Productores y Productoras Camino de los Indios de Ciudad Caribia VENEZUELA
Movimiento 4F VENEZUELA
Colectivo Rompiendo La Norma VENEZUELA
Colectivo Psicólogos y Psicólogas por el Socialismo VENEZUELA
Plataforma Revolucionaria Sucre Activo y Rebelde VENEZUELA
Colectivo El Morral de Los Derechos VENEZUELA
Colectivo la Araña Feminista VENEZUELA
Colectivo Tinta Violeta VENEZUELA
Red Varguense de mesas Técnicas de Telecomunicaciones Urquia VENEZUELA
Red Nacional de Comuneras y Comuneros RNC VENEZUELA
Foro Itinerante de Participación Popular VENEZUELA
Colectivo Socioambiental Marahuana VENEZUELA
Colectivo Ecosocialista Katafos VENEZUELA
Movimientos de Organizaciones Revolucionarias y Humanistas Caricuao MORAHC VENEZUELA
Colectivo Social Sembrando Revolución. Caricuao VENEZUELA
Centro Internacional de Estudios Jurídicos y Derechos Humanos „Nelson Mandela” CIEJDH MANDELA VENEZUELA
Fundación Pueblo Libre VENEZUELA
Voluntariado de Participación y Activismo Social VOLPAS VENEZUELA
Colectivo Frente de mujeres de Misión Ribas VENEZUELA
Central Bolivariana Socialista de Trabajadores CBST VENEZUELA
Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela FTUV VENEZUELA
Federación Unitaria de Trabajadores Gráficos y Papeleros FUTRAGRAF VENEZUELA
Federación Nacional de Sindicatos Regionales, Sectoriales y Conexos de Trabajadores del Sector Salud FENASIRTRASALUD VENEZUELA
Federación Unitaria Nacional De Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Afines y Conexos FUNTBCAC VENEZUELA
Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela FUTPV VENEZUELA
Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público FENTRASEP VENEZUELA
Federación de Trabajadores de la Industria Químico Farmacéutico FETRAMECO VENEZUELA
Federación Nacional de Trabajadores Telefónicos FETRATEL VENEZUELA
Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial SINAFUM VENEZUELA
Federación de Trabajadores Ferroviarios de Venezuela. VENEZUELA
Movimiento Nuevo Constitucionalismo Americano VENEZUELA
Consejo Patriótico Popular VENEZUELA
Movimiento de Productores Nacionales Independientes de Venezuela MOVIOLA VENEZUELA
Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular EFPP VENEZUELA
Unidad de Análisis Fabricio Ojeda, adscrita al Foro Social Mundial y Mercosur Social. VENEZUELA
Movimiento de Montañismo Político Cúspides del Alba VENEZUELA
Casa de Amistad y Solidaridad Venezuela-Vietnam VENEZUELA
Casa Revolucionaria de Amistad Venezuela-Bolivia VENEZUELA
Fundación CORDEMUN VENEZUELA
Movimiento de Planificación Venezuela Participativa Territorial VENEZUELA
Colectivo Nacional de Médica y Médicos por Venezuela CONAMEV VENEZUELA
Consejo Nacional de la Sexo Diversidad VENEZUELA
Diversidad Peñalver VENEZUELA
Fundación Academia ARMIF VENEZUELA
Frente Revolucionario de la Diversidad Sexo Genero Aragua VENEZUELA
Frente GLBTI Venezuela VENEZUELA
COCAYBUF Carabobo VENEZUELA
Juventud de la Sexo Diversidad Cojedes VENEZUELA
Frente LGBTI Venezuela Aragua VENEZUELA
Base Lésbica Venezuela VENEZUELA
Fundación Internación Diversidad es Amor & amp; VIH VENEZUELA
Sexo Diversidad OBE VENEZUELA
Plataforma de Mujeres Lesbianas Revolucionarias de Venezuela VENEZUELA
Sexo Diversidad Revolucionaria Venezuela VENEZUELA
Bloque Socialista de Liberación Homosexual VENEZUELA
Colectivo Lésbico Feminista Las Beguinas VENEZUELA
Sexo Diversidad Falcón VENEZUELA
Movimiento Sexo Diverso Lara VENEZUELA
Sexo Diversidad Monagas VENEZUELA
Centinelas LGBTI VENEZUELA
Rebelión Lésbica Trujillo VENEZUELA
Sexo Diversidad Edo. Bolívar VENEZUELA
Movimiento Sexo Diverso Socialista Yaracuy VENEZUELA
Federación Bolivariana de Jóvenes de Venezuela VENEZUELA
Colectivo Revolucionario “Las Tres Raíces” VENEZUELA
Mesa Técnica de Telecomunicaciones de Guárico VENEZUELA
Colectivo Nacional Cultura y Arte CULTURARTE VENEZUELA
Asociación Civil Nueva Ciudadanía VENEZUELA
Movimiento Mujeres por la Vida VENEZUELA
Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias VENEZUELA
Colectivo Crea y Combate VENEZUELA
Colectivo Feminista Género con Clase VENEZUELA
Comité de Víctimas del Caracazo VENEZUELA
Frente Cultural de Izquierda VENEZUELA
Ateneo Popular VENEZUELA
Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora VENEZUELA
Campaña Venezuela Libre de OGM VENEZUELA
Movimiento 27 de Octubre Estado Amazonas VENEZUELA
Colectivo Cimarrón VENEZUELA
Alba Tv VENEZUELA
Colectivo @TuiterosDLaFaja VENEZUELA
Colectivo de Comunicadores Digitales @TrafficPatria VENEZUELA
Colectivo Tuiteros de Chávez VENEZUELA
Colectivo @ForoCandanga VENEZUELA
Residencia Estudiantil Livia Gouverneur VENEZUELA
Red Internacional de Comunicadores VENEZUELA
Comité de Solidaridad y Amistad Kenya-Venezuela VENEZUELA
Colectivo comunicacional Corresponsales del Pueblo VENEZUELA
Movimiento Revolucionario 23 de Octubre VENEZUELA
Fundación Educadores Bolivarianos VENEZUELA
Escuela de Formación “13 de Abril” VENEZUELA
A.C Defensores de Derechos Humanos VENEZUELA
Frente Nacional de Adulto Mayores MAURO VIVE VENEZUELA
Movimiento Mujeres por la Paz y La Vida. Estado Miranda VENEZUELA
Organización Luz y Esperanza. Caracas VENEZUELA
Frente de Mujeres José Felix Rivas VENEZUELA
Sistema de Trueke Tinaquillo Marvelio Linares VENEZUELA
Movimiento Guaicaipuro Activo VENEZUELA
Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza VENEZUELA
Sistema de Trueke Uarachiche VENEZUELA
Consejo de Artesanos e Carabobo VENEZUELA
Frente de Defensa de los Derechos Indígena VENEZUELA
Asociación Civil Catrera Guaicaipuro VENEZUELA
Movimiento RENAVIDE VENEZUELA
Movimiento de Educadores Socialistas Comunitarios VENEZUELA
Movimiento Juventud y Conciencia VENEZUELA
Movimiento de Profesionales y Técnicos VENEZUELA
Colectivo Pueblo Unido Pueblo Productivo VENEZUELA
Movimientos Sociales por el Trueke, la Paz, La Vida y el Ecosocialismo Sistema de Trueke Merideño VENEZUELA
Movimiento 21 del Complejo Siderúrgico Nacional VENEZUELA
Frentes Socialistas Peruano Bolivariano VENEZUELA
Frente de Izquierda Revolucionario G/J Alberto Muller Rojas VENEZUELA
Fundación Guajira Mía VENEZUELA
Movimiento Socialista José Carlos Mariátegui La Chira

 

VENEZUELA
Red Roja ESPAÑA
Foro contra la Guerra ESPAÑA
Movimiento Democrático de Mujeres de Navarra España-Nafarroako EMD ESPAÑA
Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cubra-Madrid ESPAÑA
Radio Klara 104.4FM ESPAÑA
Radio Vallekas 107.5FM Madrid ESPAÑA
Izquierda Castellana ESPAÑA
Alianza de Solidaridad extremeña ASE ESPAÑA
“Más Voces” Platadorma Internacional (más de 200 radios en España y Latinoamérica) ESPAÑA
Tercera Información, Cataluña ESPAÑA
Radiopolis, Sevilla ESPAÑA
Aznalcollar, Sevilla ESPAÑA
Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez GALICIA
Colectivo Comunicacional del País Vasco PAÍS VASCO
“Venezuela Aurrera” Plataforma de Solidaridad con la Revolución Bolivariana (26 colectivos) PAÍS VASCO
Radio Hala Bedi 104.7FM PAÍS VASCO
Vía Democrática MARRUECOS
Australia Solidarity With Latin America ASLABrisbane AUSTRALIA
Círculos Bolivarianos AUSTRALIA
Fundación PROAÑOS COLOMBIA
Embajada de los Derechos Humanos COLOMBIA
Asociación de amistad Bulgaria-Venezuela BULGARIA
Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la Humanidad BULGARIA
Movimiento Patria PANAMÁ
Frente Jurídico Progresista PANAMÁ
Movimiento de la juventud Popular Revolucionaria PANAMÁ
Colectivo Amérique Latine RÉSISTANCES SUIZA
Mouvement Vers la Révolution Citoyenne SUIZA
Radio Orinoco SUECIA
Delegación de FUNDALATIN ECUADOR
Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela CEVE ECUADOR
Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador ACURE ECUADOR
La Casa de los Pueblos ECUADOR
Juventud Sandinista 19 de Julio NICARAGUA
Red de Jóvenes Comunicadores NICARAGUA
Jóvenes Periodistas de Centroamérica NICARAGUA
Red de Comunicadores Puente Sur NICARAGUA
Alba Informazione ITALIA
Radio On Line weradio.tv ITALIA
Associacao Afro-Religiosa e Cultural 1funderê Oya BRASIL
Comité de Solidaridad con la Revolución Bolivariana ESCOCIA
Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador
Movimiento Continental Bolivariano MCB
Secretaría de Solidaridad Internacional del PCM
Comisión Directiva de la Coordinadora de Medios de la CABA (COMECI) y del Comité por el retiro de las tropas de ocupación argentinas de Haití.

A título personal:

Guido Zuleta, Ingeniero. Venezuela.

Amado Sánchez, Abogado. Venezuela.

Enrique Tineo, Abogado Constitucionalista. Venezuela.

Ilenia Medina, Miembro del Consejo Patriótico Popular .Venezuela

María Alejandra Díaz, abogado constitucionalista. Venezuela.

Iván Padilla Bravo, periodista, Venezuela.

Ingrid Sánchez Lugo, defensora de Derechos Humanos. Venezuela

Jhonny Serrano. Comunicador alternativo. Venezuela

Henry Blanco, Comunicador alternativo. Venezuela.

Álvaro Sala – activista por los DD.HH – Uruguay.

Lille Caruso – activista por los DD.HH – Uruguay.

Irma Correa – activista por los DD.HH – Uruguay.

Sebastián Ortiz – activista por los DD.HH – Uruguay.

Ninoska Machado -activista por los DD.HH – Uruguay.

Gabriela Machaelsson – activista por los DD.HH – Uruguay.

Rita Romero – activista por los DD.HH – Uruguay.

Luis Dellepianne – activista por los DD.HH – Uruguay.

Leda Fernandez – activista por los DD.HH – Uruguay.

Vicente Foch Puntigliano – activista por los DD.HH – Uruguay.

Johana Castillo, periodista. Venezuela.

Mirta Toledo, Defensora de Derechos Humanos. Uruguay.

Domingo Chirino. Comunicador Social. Venezuela

América Guevara. Luchador Social. Venezuela.

Félix Velásquez. Luchador Social. Venezuela.

Mauricio López. Lluchador social. Venezuela.

Alicia García Peña de Hernández, Abogada. Venezuela.

Alicia Isabel Hernández García, docente. Venezuela.

Adrián Pulido. Licenciado en Relaciones Publicas. Venezuela.

Bartolomé Fernández, Ingeniero. Argentina.

Enny Pulgar. Licenciada en administración. Argentina.

Mirian Otero. Luchadora social. Venezuela.

Dilia Nelma Forero Sanchez. Colombia.

María José Elías Martin, Luchadora social Extremadura España.

Carmen Castillo Travieso, Luchadora social. España

Gerardo Learmonth, docente. Venezuela.

Jose Luis Mora. Asociación Ejecutiva nacional de rutas urbanas y suburbanas. Venezuela.

Daniel Ávila, Asociación Bolivariana de Transporte. Venezuela.

Alexander Rivas, secretariado de educación de la Fuerza Motorizada. Venezuela

Franco Arquimedes. Fundación escuela vial motorizada .Venezuela.

Juan Luis Franco. Asociación Cooperativa Socialista gran mariscal Antonio José de Sucre. Venezuela.

Adolfo Rivas. Asociación Civil Terrazas (La Vega). Venezuela

Junior Morelo. Transcaribia2011 R.L. Venezuela.

Pablo Lugo, Federación Nacional de Rutas Troncales. Venezuela.

Venancio Pompas, Frente amplio de los Consejos Socialista de Trabajadores y Trabajadoras. Venezuela.

Amalia Sanoja. Cátedra Educación Social y Derechos Humanos. Venezuela

María Chirino, Frente nacional antiimperialista. Venezuela.

Frente de Productores y Productoras Camino de los Indios de Ciudad Caribia. Venezuela.

Zulay padilla. Movimiento de Ocupantes. Venezuela

Johnny Subero, Movimiento 4F.Venezuela.

Colectivo: Rompiendo La Norma. Venezuela.

Alexis Bolívar, luchador social. Venezuela

Yurbin Aguilar psicóloga. Venezuela.

Héctor Suarez. Comunicador Alternativo. Venezuela.

Nahin Casanova. Comunicador Alternativo. Venezuela

Ingrid Sanchez Lugo, defensora de Derechos Humanos. Venezuela.

Ysrael Salinas. Psicólogo social. Venezuela.

Williams Gudiño. Dirigente comunal y docente. Venezuela.

Hindú Anderi, defensora de Derechos Humanos. Venezuela.

Rosario Pacheco, periodista. Venezuela.

Andy Mendoza , defensor de Derechos Humanos de la Salud. Venezuela.

Leandro Pozzi, docente/ periodista. Argentina.

Ildegar Gil, Periodista. Venezuela.

Ingrid Barón, Vocera Plataforma de Mujeres Lesbianas Revolucionarias de Venezuela.

Nathasha Castro, Vocera Base Lésbica Venezuela.

Morela Primera, luchadora social. Venezuela.

Aura López C.I. 4.239.047. Instructora de formación profesional, Venezuela.

Roberto Brindisi, Lic. Comunicación social, Argentina.

Paulo Roberto da Silva, Pastor de la Iglesia Presbiteriana Independiente del Brasil.

Rene Navarro, Licenciado en Publicidad y Mercadeo, luchador social. Venezuela.

Lizie Pacheco Sting. Maestra en São Gabriel de Palha- Espírito Santo- Brasil.

Gladys Gómez de Ángulo. Ama de casa. Venezuela.

Francisca Guerra. Enfermera. Venezuela.

José Pastor Vargas, sastre. Venezuela

César Álvarez. Zapatero. Venezuela.

Daniel Hernández, agricultor. Venezuela.

Lucila Avella. Abogada. Venezuela.

Yasilda Ñañes. Ama de casa. Venezuela.

Marisol García, costurera. Venezuela

Diana Avella. Ama de casa. Venezuela.

Maritzabel Requena. Ama de casa. Venezuela.

Wills Rangel Presidente de la CBST

Carlos López coordinador general de la CBST

Wills Rangel, Presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores CBST-CCP. Venezuela.

Carlos López coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores CBST-CCP. Venezuela.

Jacobo Torres de León coordinador internacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores CBST-CCP.Venezuela.

Gabriela Ramírez, defensora de Derechos Humanos. Venezuela.

Luisanny Miranda, docente y miembro de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social FUNDALATIN. Venezuela.

Kamal Hazan, coordinador de la Asociación de medios comunitarios del estado Yaracuy. Venezuela.

Oswaldo Carrasco,presidente de la asociacion civil „nueva ciudadania”.Venezuela.

Angelina Díaz, docente jubilada. Venezuela

Meibar Díaz, ama de casa. Venezuela

Tomás Álvarez miembro de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social FUNDALATIN capitulo Falcón. Venezuela.

Virginia King, defensora de Derechos Humanos y miembro de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social FUNDALATIN. Venezuela.

Román E. Gómez Sojo, luchador social y docente. Venezuela.

Judith López Guevara coordinadora Frente de Mujeres Argelia Velázquez. Venezuela.

Willys Subero. Docente y luchador social. Venezuela.

Angélica Acosta, luchadora social de Puerto Rico.

Mirla Portillo, Defensora Derechos Humanos. Venezuela.

Ammar Jabour Tannous,dirigente político .Venezuela.

Ennio Di Marcantonio Di Giovanni .Venezuela

Gladys Manrrique Diaz, defensora de Derechos Humanos y miembro de de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social FUNDALATIN. Venezuela.

Cruz Díaz. Ecologista. Venezuela.

Porfirio Hernández Parra, docente jubilado. Venezuela.

Ysmenia Suarez, vocera del Comité de las víctimas del Caracazo Venezuela.

Gilmer Quijada, vocero parlamentario del Ejecutivo Principal de la Comuna Bolivariana y Revolucionaria la Silsa. Venezuela.

Lilia Rosa Coronel Mora-Secretaria Femenina TEKOJOJA- Departamental Buenos Aires- Argentina.

Rodolfo J. Fernandez – Pascual Manganiello – Agrupacion ” Jorge Di Pascuale” – sindicato de empleados de farmacia. Argentina.

Héctor Ramón Azuaje Perozo, abogado. Venezuela.

Fernando Rousseau, luchador social. Argentina.

Margaret Pérez Silva, luchadora social. Venezuela

Mollie Jacinta Aguirre Bermúdez, miembro de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Gabriela Linares, defensora de la mujer. Venezuela.

Diana Stanzioni. Docente. Brasil.

Meurell Sepulveda. Coordinadora de Análisis y Monitoreo de Redes Sociales. Venezuela.

Frenzel Hernández Pino, Ingeniero Mecánico Independiente y Comunicador Popular. Venezuela.

Guido León, coordinador del Movimiento de Integración y Emancipación de Derechos Humanos del Sur. Venezuela.

Carlos Gonzalez. Estudiante. Venezuela.

Telmo Parra, Latonero. Venezuela.

Clelia Bocanegra,ama de casa. Venezuela.

Licdo.Kamal Hazan,coordinador de la asociación de medios comunitarios libres y alternativos estado yaracuy .Venezuela

Rosa Difalco. Antropóloga. Venezuela

Marcelo Alejandro Charlon, luchador social. Argentina.

Yolanda Castillo de Prince, defensora de los Derechos Humanos. Venezuela.

Celia Medina, CI 4.215.090, Secretaria Ejecutiva. Venezuela.

Rafael Uzcategui, Movimiento de Planificación Venezuela Participativa Territorial.

Raiza xxx Movimiento de Planificación Venezuela Participativa Territorial.

Liz Peña, Productores Por La Patria. Venezuela.

Yhonny Ruda, Productores Por La Patria. Venezuela.

Lilia Rosa Coronel Mora-Secretaria Femenina TEKOJOJA- Departamental Buenos Aires- Argentina

Rodolfo J. Fernandez – Pascual Manganiello – Agrupacion ” Jorge Di Pascuale” – sindicato de empleados de farmacia- Argentina

Ammar Jabour Tannous dirigente político. Venezuela.

Pedro Estacio, comunicador social. Venezuela.

Johana Marina Castillo Marín, comunicador social del Sistema Radio Mundial. Yvke Mundial.Venezuela.

Dr. Felipe Guzman – Gastroenterólogo. Venezuela.

Dr. Roger Capella – Angiólogo. Venezuela.

Dr. Luis Rodriguez – Cirujano Pediatra. Venezuela.

Dra. Graciela Angarita – Traumatóloga. Venezuela.

Dr. Jehan Pérez – Médico General Integral. Venezuela. (MGI)

Dr. Johny López – Cirujano General. Venezuela.

Dr. Bartolo Paredes – Médico General. Venezuela.

Dra. Ivonne Morillo – Pediátra. Venezuela.

Dr. Henry Arapé – Intensivista. Venezuela.

Dr. Gilberto Sanoja – Dermatologo. Venezuela.

Dr. Armando Escalona – Traumatólogo .Venezuela.

Carlos Aznarez. Luchador social, director de la revista Resumen Latinoamericano. Argentina.

Mario Nicolas Martin Galarraga, miembro del Clap Rosario Los Pirineos. Venezuela.

Alex Chudnovsky, diseñador de páginas Web. Australia.

Rodolfo J. Fernandez,Agrupacion „Jorge Di Pascuale” .Argentina.

Pascual Manganiello, Agrupacion „Jorge Di Pascuale.Argentina

Lilia Rosa Coronel Mora-Secretaria Femenina TEKOJOJA. Argentina.

Miriam Montilla, ambientalista. Venezuela.

Carlos López, proteccionista.Venezuela.

Penélope Carlet López,Administración. Venezuela.

Adelaida Zerpa. Vocera Plataforma de Lucha de los Consejos Socialistas de Trabajadores de la Gran Caracas. Venezuela.

Isabel Terán, comisión política del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador.

Ámbar García. Luchadora social. Venezuela.

Zoraida del Valle Sánchez. Luchadora social. Venezuela.

Heber Eduardo Mujica Carrasquel. Luchador social. Venezuela.

Ana Giménez. Profesora Jubilada. Venezuela.

Ignacio Ramírez Romero, presidente de La Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela (FENADDEH).

Fermín Sandoval, enlace nacional de medios comunitarios de Miranda. Venezuela

Karina Rivas, coordinadora general de la Radio Comunitaria CRP 91.5 FM. Venezuela.

José Bracho concejal del partido Patria Para Todos.PPT. Venezuela. Liliana Díaz, delegada de las personas con discapacidad del FPC UNASUR capitulo Venezuela.

Roso Grimau ex-diputado del Parlamento Latinoamericano grupo Venezuela.

Lenelina Delgado, Comunicadora Social.Venezuela

Pablo Kunich, comunicador social. Venezuela.

Cristóbal Cornielles. Activista de Derechos Humanos.Venezuela.

Migdaleder Mazuera. Activista de Derechos Humanos. Venezuela.

María Audelia Briceño Quiroga Defensora de los Derechos Humanos.Venezuela.

Douglas López Méndez Defensor de los Derechos Humanos.Venezuela.

Profesor Francisco González UBV y UCV Defensor de los Derechos Humanos .Venezuela.

Jhoana Camacho Defensora de los Derechos Humanos.Venezuela.

Norbis Origuen Defensora de los Derechos Humanos.Venezuela.

Karina Rivas Defensora de los Derechos Humanos.Venezuela.

Enriqueta Estrada Filosofa Defensora de los Derechos Humanos. Venezuela.

Gelsys Ortuño Defensora de los Derechos Humanos .Venezuela.

Daniel Ozuna. Cátedra Americanista. FFyL UBA. Argentina

Zerik Prato Aragort Enlace de ANROS CARACAS.

Fernando Buen Abad. Filósofo. Miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad.

Cindy Orlenys Ortiz Vargas. Comunicadora Popular Internacionalista. Venezuela