Podróż do Polski

Obywatele Wenezueli są zwolnieni z obowiązku ubiegania się o wizę turystyczną w celu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli czas planowanego pobytu wynosi mniej niż trzy miesiące. Zwolnienie nie odnosi się do osób przybywających do Polski w celu osiedlenia się, podjęcia pracy lub wykonywania innych czynności zarobkowych na jej terenie.

WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ OBYWATELE WENEZUELI ABY WJECHAĆ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (zgodnie z artykułami 23, 25 y 28 Ustawy o Obcokrajowcach z dnia 12 grudnia 2013 r., obowiązującej od 1 maja 2014, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z roku 2013, poz. 1650):

 1. Dokument podróży (paszport), z okresem ważności min. sześć (6) miesięcy.
 2. Ważna wiza lub inny ważny dokument, który upoważnia do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące.
 3. Pozwolenie na wjazd na terytorium innego kraju lub pozwolenie na pobyt w innym kraju w przypadku tranzytu przez Polskę.
 4. W momencie wjazdu na terytorium Polski, służby migracyjne mogą wystąpić o:
  • Uzasadnienie celu i warunków przewidzianego pobytu na terytorium Polski
  • Dokument poświadczający:
   • ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane ze środków publicznych (Ustawa o usługach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dn. 27 sierpnia 2004 (Dz. U. 2008 Nr 164, punkt 1027, §17)).
   • lub turystyczne ubezpieczenie zdrowotne na sumę min. 30 000 EUR ważne przez cały okres pobytu na terytorium Polski, pokrywające wszystkie koszty, które mogą wyniknąć podczas pobytu w Polsce, związane z powrotem do kraju ze względów zdrowotnych, koszty akcji ratunkowych, koszty pobytu w szpitalu w wyniku nagłego zdarzenia i koszty związane ze śmiercią.
   • środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów pobytu, powrót do kraju pochodzenia lub przejazdu przez terytorium kraju w przypadku tranzytu.

Strona polska może odmówić wjazdu obywatelowi Wenezueli w następujących przypadkach:

 1. Brak ważnego dokumentu podróży (paszportu), ważnej wizy lub innych dokumentów wymaganych w celu wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przekroczona data upływu ważności dokumentu pozwalającego na 90-dniowy pobyt na terytorium państw strefy Shengen podczas, gdy okres ważności wynosi 180 dni (to oznacza, że całkowity okres pobytu nie może przekraczać 90 dni przy dokumencie ważnym przez 180 dni), o ile traktaty międzynarodowe nie stanowią inaczej.
 3. Brak możliwości potwierdzenia dokumentów wymaganych aby uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu.
 4. Brak wystarczających środków finansowych, pozwalających na pobyt w określonym celu i o określonej długości lub środków finansowych pozwalających na powrót do kraju pochodzenia lub miejsca zamieszkania lub na tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kraju trzeciego.
 5. Sfałszowany dokument podróży, wiza lub inny dokument wymagany przy wjeździe i pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej figurując na liście osób niepożądanych w kraju lub po wpisaniu do Systemu Informacyjnego Schengen z adnotacją o odmowie wjazdu.
 7. Wjazd lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwarzają zagrożenie dla zdrowia publicznego lub dla bezpieczeństwa narodowego, obronności lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź dla stosunków międzynarodowych Polski lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.