Upoważnienie do podróży niepełnoletnich

Dokument wymagany przez władze Wenezueli od dzieci i nastolatków, jak stanowi Ustawa o Ochronie Dzieci i Młodzieży w Boliwariańskiej Republice Wenezueli, w celu podróżowania po kraju i poza jego granicami.

Upoważnienie do podróży

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wydany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Oryginał i kopia aktu urodzenia dziecka, nastolatka.
 3. Oryginał i kopia paszportu dziecka, nastolatka.
 4. Oryginał i kopia dokumentu tożsamości dziecka, nastolatka, jeśli posiada.
 5. Dowód osobisty matki lub ojca sprawującego władzę rodzicielską lub jednego, w przypadku gdy drugi został pozbawiony władzy rodzicielskiej prawomocnym wyrokiem lub zmarł; obojga rodziców sprawujących władzę rodzicielską lub odpowiedniego przedstawiciela wskazanego przez władze, który udziela zgody na wyjazd.
 6. W przypadku, gdy podróż dotyczy nastolatka, należy przedstawić akt urodzenia.
 7. W przypadku wyroku sądowego, należy przedstawić uwierzytelniony odpis.
 8. Akt zgonu matki lub ojca, jeśli dotyczy.
 9. Kopia dowodu tożsamości lub paszportu osoby, która podróżuje z dzieckiem, nastolatkiem.
 10. Kopia biletu lotniczego.
 11. Kopia dowodu tożsamości osoby, która odbiera dziecko, nastolatka w miejscu przylotu, w przypadku podróży bez osoby towarzyszącej.

Upoważnienie do wydania paszportu osobie niepełnoletniej

Upoważnienie wymagane przez SAIME w przypadku wysyłania paszportu niepełnoletniemu w Boliwariańskiej Republice Wenezueli.

Wymogi:

 1. Wypełnić literami drukowanymi wniosek wydany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Oryginał i kopia aktu urodzenia dziecka, nastolatka.
 3. Oryginał i kopia dokumentu tożsamości lub paszportu dziecka, nastolatka, jeśli posiada.
 4. Oryginał i kopia dokumentu tożsamości lub paszportu matki, ojca lub obojga, jeśli wymagane.
 5. Dowód tożsamości osoby upoważnionej.
 6. Kopia upoważnienia, w przypadku prawnych przedstawicieli.
 7. Obecność zainteresowanego, celem złożenia podpisu osobiście w Sekcji Konsularnej Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce. W przypadku braku możliwości stawienia się w Sekcji Konsularnej tej Misji Dyplomatycznej w celu złożenia podpisu możliwe jest dostarczenie upoważnienia zatwierdzonego notarialnie oraz z apostillą, wraz z jego tłumaczeniem na język hiszpański, jeśli dotyczy.