Wizy

Obywatel Polski bądź cudzoziemiec ze statusem rezydenta w Polsce, który zamierza odbyć podróż do Wenezueli, musi posiadać paszport ważny przez minimum 6 miesięcy wydany przez właściwy organ władzy publicznej oraz wnieść o wydanie wizy w Sekcji Konsularnej Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.

Sekcja Konsularna Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce decyduje o wydaniu dokumentu pozwalającego na wjazd do kraju w celach:

 • Turystycznych: Osoba, która przyjeżdża do kraju w celach rekreacyjnych.
 • Pobytowych: Osoba, która przyjeżdża do kraju w innych celach niż turystyczne.
 • Tranzytowych: Osoba podróżująca tranzytem przez terytorium Wenezueli, udająca się do innych państw.

Uwaga: Każdy dokument prezentowany w języku innym niż język hiszpański, powinien zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

WIZA TURYSTYCZNA (T)

Zostaje wydana osobom, które przekraczają granicę kraju w celu rekreacyjnym, zdrowotnym, nie mającym związku z podjęciem pracy lub chęcią zysku, tj.: w celach kulturalnych; artystycznych; naukowych; sportowych; poprzez kontakt z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w kraju lub z osobami z sektora publicznego i prywatnego; w celach publicystycznych w przypadku ważnych wydarzeń.

Obywatele polscy mogą ubiegać się o wydanie karty turystycznej (DEX-2) w samolocie; nie wymagana jest wiza turystyczna. Ta karta daje prawo do pobytu przez okres do 90 dni, bez możliwości przedłużenia. Jest ona bezpłatna. Przeznaczona jest tylko do jednokrotnego przekroczenia granicy. Do wielokrotnych przekroczeń granicy wymagana jest wiza turystyczna.

Wymogi:

 1. Wypełnić literą drukowaną wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. Oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu, które określa:
  • Czas zatrudnienia (staż pracy),
  • Stanowisko,
  • Zarobki.
 5. Wyciąg z konta bankowego, który potwierdzi regularne dochody wnioskodawcy w kraju jego zamieszkania.
 6. Potwierdzenie rezerwacji lotu lub bilety lotnicze.
 7. Potwierdzenie dokonania wpłaty konsularnej w wysokości USD 30.00 płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

Uwagi: Wnioskodawca niepełnoletni ma obowiązek dostarczyć zgodę na podróż podpisaną przez obojga rodziców.

Ważne: Wiza turystyczna wydawana jest na okres jednego (1) roku, do wielokrotnego wjazdu oraz pozwala na pobyt do dziewięćdziesięciu (90) dni, z możliwością przedłużenia na taki sam okres zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju.

UWAGA:

Misja Dyplomatyczna informuje, że zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 40.349, z dnia 5 lutego 2014 roku, w którym opublikowana jest Rezolucja Ministerstwa Władzy Ludowej ds. Turystyki nr 008, z dnia 31 stycznia 2014 roku, wprowadza się obowiązek (dodatkowy do powyższych) posiadania ubezpieczenia medycznego oraz od utraty lub kradzieży bagażu przez cały okres pobytu na terenie Wenezueli.
Plan pokrycia kosztów opieki medycznej dla podróżujących oraz w przypadku utraty lub kradzieży bagażu powinien:

 • Posiadać minimalny okres ważności nie krótszy niż czas trwania każdej podróży.
 • Przewidywać pokrycie kosztów leczenia powypadkowego oraz chorób nabytych na terytorium Wenezueli.
 • Wyszczególniać usługi pokryte w ramach ubezpieczenia.
 • Określać maksymalną kwotę pokrycia kosztów leczenia w nagłych wypadkach. Limit ten nie może przekraczać dwudziestu sześciu tysięcy SDR (26,500 SDR).

W przypadku utraty lub kradzieży bagażu maksymalna kwota wynosi sześćset SDR (600,00 SDR).

WIZA SŁUŻBOWA (TR-N)

Wydawana jest przedsiębiorcom, osobom na kierowniczych stanowiskach, przedstawicielom firm lub branż, którzy zamierzają udać się do Wenezueli w celach realizacji działalności lub transakcji handlowych, finansowych lub innych czynności przynoszących korzyść finansową związanych z biznesem. Wiza nie jest wydawana imigrantom.

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Oryginał dokumentu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 4. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 5. Jedna kopia biletu lotniczego „tam i z powrotem” do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli lub potwierdzenie rezerwacji lotu.
 6. Pismo wydane przez firmę pracodawcy, które określa:
  • Stanowisko pracy wnioskodawcy.
  • Motyw podróży.
  • Nazwa i adres firmy lub firm z którą można skontaktować się w Boliwariańskiej Republice Wenezueli.
  • Długość pobytu.
  • Potwierdzenie, że firma bierze odpowiedzialność za podróż i utrzymanie w Boliwariańskiej Republice Wenezueli.
 7. W przypadku wnioskodawcy, który jest właścicielem firmy, wymagany jest wpis do rejestru handlowego lub podobny dokument.
 8. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00 płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną w Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.

Uwagi: Wiza służbowa wydawana jest na okres jednego (1) roku, do wielokrotnego wjazdu oraz pozwala na pobyt do stu osiemdziesięciu (180) dni. W przypadku wyczerpania okresu pobytu, wiza nie zostanie przedłużona.

WIZA DLA INWESTORÓW (TR-I)

Wydawana jest osobom fizycznym lub przedstawicielom firm, którzy przedstawią niepodważalny dokument potwierdzający ustanowienie relacji oraz akceptację inwestycji przez odpowiednie instytucje rządowe Wenezueli.

Wymogi

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego, kolorowe, aktualne.
 4. Niepodważalny dokument potwierdzający ustanowienie relacji oraz akceptację inwestycji przez odpowiednie instytucje rządowe Wenezueli.
 5. Wyciąg z konta bankowego, który potwierdzi wypłacalność inwestora.
 6. Potwierdzenie rezerwacji lotu lub bilety lotnicze.
 7. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

Uwagi: Wiza dla Inwestorów wydawana jest na okres trzech (3) lat, do wielokrotnego wjazdu, bez czasowych ograniczeń pobytu. Po upływie ważności, zainteresowany może złożyć wniosek o przedłużenie wizy do dwóch (2) lat. Po tym czasie może ubiegać się o status rezydenta, po spełnieniu wymogów określonych przez Ministerstwo Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju.

WIZA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (TR-E-I)

Wydawana jest osobom, które posiadają firmę lub przedsiębiorstwo na terenie Polski lub których firma lub przedsiębiorstwo mają oddziały w Wenezueli i podróżują one do Wenezueli w celu realizacji czynności związanych z ich działalnością .

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. Wniosek, który zawiera motyw podróży oraz kontakt do osoby, firmy, etc. znajdującej się w Boliwariańskiej Republice Wenezueli.
 5. Dokument potwierdzający wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego firmy lub przedsiębiorstwa.
 6. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

Uwagi: Wiza dla przedsiębiorców wydawana jest na okres dwóch (2) lat, do wielokrotnego wjazdu oraz z możliwością pozostania do czterech (4) miesięcy oraz jej przedłużenia.

WIZA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA WENEZUELI (TR-FV)

Wydawana jest wenezuelskim małżonkom, zawsze kiedy związek małżeński był zawarty poza granicami państwa lub na terytorium Boliwariańskiej Republiki Wenezueli; dzieciom poniżej 18 roku życia; dziadkom oraz rodzicom żony/męża za potwierdzeniem więzów rodzinnych. W celu uzyskania wizy dla członków rodziny należy podróżować wraz z obywatelem wenezuelskim.

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. Dokument potwierdzający więzy rodzinne, obowiązkowo zalegalizowany przez Sekcję Konsularną lub opatrzony klauzulą Apostille:
  • Akty urodzenia dzieci.
  • Akt urodzenia obywatela Wenezueli, jeśli towarzyszy swoim rodzicom.
  • Akt urodzenia zagranicznego małżonka, jeśli towarzyszy rodzicom żony/męża.
  • Akt małżeństwa.
 5. Bilety lotnicze lub potwierdzenie rezerwacji lotów każdego członka rodziny, którzy osiedlają się w kraju.
 6. Zaświadczenie lekarskie (Prześwietlenie klatki piersiowej, VDRL, zadowalająca ocena medyczna).
 7. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

Uwagi: Wiza wydawana jest na okres jednego (1) roku, do wielokrotnego wjazdu, bez ograniczeń do osiedlania się. W momencie utraty ważności zainteresowany może wnioskować o jej przedłużenie.

WIZA DLA RENCISTÓW (TR-RE)

Wydawana jest osobom, które otrzymują rentę lub emeryturę, z miesięcznym przychodem wynoszącym przynajmniej USD 1.200,00, wygenerowanym za granicą. Jeśli w podróży towarzyszą członkowie rodziny należy potwierdzić posiadanie przychodów miesięcznych każdej osoby towarzyszącej w wysokości min. USD 500,00. Wizy tej nie wydaje się imigrantom,

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. Dokument wydany przez organy lokalne potwierdzający przychody miesięczne oraz więzi rodzinne w przypadku osoby towarzyszącej.
 5. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

Uwagi: Wiza dla rencistów wydawana jest na okres jednego (1) roku, do wielokrotnego wjazdu. Po wygaśnięciu ważności wizy można ubiegać się o jej przedłużenie po spełnieniu wymogów określonych przez Ministerstwo Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju.

WIZA DLA POMOCY DOMOWEJ

Wydawana jest pracownikom pomocy domowej personelu dyplomatyczno – konsularnego i asystentów akredytowanych za granicą lub funkcjonariuszy Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, w momencie powrotu do kraju.

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. Postanowienie o definitywnym powrocie funkcjonariusza dyplomatycznego, personelu konsularnego lub asystenta.
 5. Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów repatriacji do kraju pochodzenia lub zamieszkania, w razie potrzeby przez personel dyplomatyczno- konsularny.
 6. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

Uwagi: Wiza dla pomocy domowej wydawana jest na okres jednego (1) roku z możliwością wielokrotnego wjazdu. Wiza może zostać przedłużona na ten sam okres przez Ministerstwo Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju na wniosek pracodawcy.

WIZA STUDENCKA

Wydawana jest osobom, które pragną przybyć do Wenezueli w celu podjęcia studiów wyższych na uniwersytecie lub politechnice, specjalizacji lub stażu. Wiza ta nie jest wydawana imigrantom.

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. List, dowód rejestracji lub potwierdzenie przyjęcia na studia przez instytucję, wyszczególniając środki finansowe, którymi dysponuje student w Boliwariańskiej Republice Wenezueli.
 5. Potwierdzenie instytucji pośredniczącej.
 6. Dyplomy ukończenia studiów, należycie potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju pochodzenia.
 7. Potwierdzenie o nieprowadzeniu działalności zarobkowej.
 8. Zaświadczenie lekarskie (prześwietlenie klatki piersiowej, VDRL, zadowalająca ocena medyczna).
 9. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

Uwagi: Wiza studencka wydawana jest na okres jednego (1) roku, z możliwością wielokrotnego wjazdu oraz przedłużenia jej za zgodą Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju, za uprzednim potwierdzeniem o kontynuowaniu studiów.

WIZA DLA DUCHOWNYCH

Wydawana jest przedstawicielom jakiejkolwiek religii w celu uczestniczenia w czynnościach o charakterze religijnym innych niż turystyczne w Boliwariańskiej Republice Wenezueli.
Urzędnik konsularny składa wniosek do Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych, Dyrekcji Generalnej Stosunków Konsularnych, za zgodą Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju, wymagając od wnioskodawcy następujących informacji: imiona i nazwiska; data i miejsce urodzenia; numer, data wydania i ważności paszportu; religia lub kult, data wyjazdu; czas pobytu oraz adres miejsca zatrzymania się w Wenezueli. Wiza ta nie jest wydawana imigrantom.

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. Pismo sformułowane przez zwierzchnika kongregacji wenezuelskiej, zawierające poniższe informacje:
  • Imię i nazwisko ubiegającego się o wizę;
  • Datę i miejsce urodzenia.
  • Numer paszportu.
  • Datę wyjazdu do kraju.
  • Datę wyjazdu z kraju lub przewidywany czas pobytu.
  • Dokładny adres w kraju.
  • Informacje o planie misji.
 5. Pismo wydane przez zwierzchnika instytucji do której należy wnioskodawca określający religię, kult etc., w ramach których realizowane będą czynności, czas pobytu oraz adres w Wenezueli.
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wykluczające posiadanie infekcji lub choroby zakaźnej przetłumaczone na język hiszpański.
 7. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone pieczęcią Apostille oraz przetłumaczone na język hiszpański.
 8. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

Uwagi: Wiza dla duchownych wydawana jest na okres jednego (1) roku, z możliwością wielokrotnego wjazdu oraz przedłużenia jej za zgodą Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju.

WIZA RODZINNA (TR-F)

Wydawana jest małżonkowi, dzieciom do osiemnastego (18) roku życia, dziadkom oraz rodzicom żony/męża za potwierdzeniem więzów rodzinnych, zależności finansowej oraz na wniosek osób posiadających wizę służbową, dla inwestorów, dla przedsiębiorców, dla studentów, pobytową powrotną, pracowniczą, dla rencistów i dla duchownych. Ważność oraz warunki wydania wizy rodzinnej są identyczne jak dla wnioskodawców tytułujących się wizami wyszczególnionymi powyżej.

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. Potwierdzenie więzów rodzinnych.
 5. Zaświadczenie lekarskie (prześwietlenie klatki piersiowej, VDRL, zadowalająca ocena medyczna).
 6. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00 płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

WIZA POBYTOWA POWROTNA (TR-I)

Wydawana jest osobom ze statusem rezydenta, które nie przebywały dłużej niż dwa (2) lata za granicą lub nie nabyły lokalu mieszkalnego w innym kraju,
Wydawana jest także w przypadku utraty ważności wizy, wydanej przez Ministerstwo Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju podczas nieobecności w Boliwariańskiej Republice Wenezueli przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) kolejnych dni.
W przypadku nie spełnienia powyższych warunków lub przedstawienia innych okoliczności nie wymienionych powyżej, wnioskodawca będzie musiał ubiegać się o wizę bezpośrednio w Ministerstwie Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju.

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. Potwierdzenie pobytu za granicą trwającego mniej niż (2) lata, wydane najpóźniej na trzydzieści (30) dni przed upływem ważności statusu rezydenta.
 5. Brak statusu rezydenta w innym kraju.
 6. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

Uwagi: Wiza pobytowa powrotna wydawana jest na okres sześciu (6) miesięcy, do jednokrotnego wjazdu. Dodatkowo potwierdzony zostanie numer dowodu tożsamości (Cédula de Identidad) wydanego w Boliwariańskiej Republice Wenezueli. Wyjątkiem jest osoba małoletnia nie posiadająca powyższego dokumentu.

WIZA PRACOWNICZA (TR-L)

Wydawana jest za zgodą Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju, za wcześniejszym potwierdzeniem Ministerstwa Władzy Ludowej Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wymogi związane z wizą pracowniczą ustanawiają wyżej wymienione Ministerstwa.

Do wyjątku należą artyści, korespondenci prasy zagranicznej i sportowcy podczas działalności zarobkowej, których pracodawcy w Boliwariańskiej Republice Wenezueli potrzebują jedynie pozwolenie z Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju, z ustanowionymi warunkami uzyskania wizy i okresu pobytu.

Wymogi:

Uzyskane w tej Misji Dyplomatycznej pozwolenie Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju ważne będzie przez sześć (6) miesięcy od dnia jego otrzymania, w którym to czasie wnioskujący musi przybyć na wcześniej umówione spotkanie do ambasady spełniając następujące wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. Upoważnienie Generalnej Dyrekcji ds. Migracji.
 5. Dokument potwierdzający zatrudnienie wnioskodawcy:
  • Tytuły, dyplomy, certyfikaty uniwersyteckie.
  • Świadectwa pracy.
  • Inne.
 6. Kopia pozwolenia na pracę wydanego przez Ministerstwo Władzy Ludowej Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Boliwariańskiej Republiki Wenezueli.
 7. Kopia umowy o pracę.
 8. Potwierdzenie rezerwacji lotu lub bilety lotnicze.
 9. Zaświadczenie lekarskie (prześwietlenie klatki piersiowej, VDRL, zadowalająca ocena medyczna).
 10. Zaświadczenie o niekaralności.
 11. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 60.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.

Uwagi: Wiza pracownicza wydawana jest na okres jednego (1) roku, z możliwością wielokrotnego wjazdu. Możliwe jest przedłużenie wizy za zgodą Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju, za wcześniejszym potwierdzeniem Ministerstwa Władzy Ludowej Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku gdy małżonek, dzieci poniżej osiemnastego (18) roku życia, dziadkowie czy rodzice męża/ żony wnioskodawcy przenoszą się do kraju przyjmującego, wymagana jest wiza rodzinna (TR-F).

WIZA TRANZYTOWA

Wymogi:

 1. Wypełniony wniosek wizowy wydawany przez Sekcję Konsularną Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce.
 2. Paszport ważny przez minimum 6 miesięcy. Wnioskodawcy z zagranicznym paszportem, muszą posiadać ważne zezwolenie na pobyt.
 3. Dwie fotografie typu paszportowego (3” x 4”), kolorowe, aktualne.
 4. Bilet lotniczy z informacją o kraju docelowym podróży oraz potwierdzenie lotu wydane przez odpowiednią linię lotniczą.
 5. W przypadku, gdy wnioskodawca jest członkiem załogi statku powietrznego lub okrętu, należy przedstawić książeczkę żeglarską lub licencję pilota w zależności od przypadku.
 6. Potwierdzenie wpłaty konsularnej w wysokości USD 30.00, płatne Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce, zweryfikowane i zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za Sekcję Konsularną.

Uwagi: Wiza tranzytowa wydawana jest na siedemdziesiąt dwie (72) godziny, do jednokrotnego wjazdu. W przypadku gdy podróż łączy się z powrotem do kraju zamieszkania, co niesie za sobą podwójny przelot przez Boliwariańską Republikę Wenezueli, wiza wydawana jest na dwa wjazdy. Wnioskodawca będzie miał możliwość przebywania na terytorium kraju w każdym przypadku do siedemdziesięciu dwóch (72) godzin.

Uwagi ogólne

Cudzoziemcowi przebywającemu co najmniej rok bez przerwy na terytorium Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, posiadającemu wizę dla inwestorów (TR-I), wizę wenezuelskich członków rodziny (TR-FV), wizę pobytową dla pomocy domowej (TR-ED), wizę dla duchownych (TR-REL) lub wizę pracowniczą oraz wizę rodzinną, Ministerstwo Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju może nadać, w przypadku ubiegania się, status rezydenta, odnawiany co pięć (5) lat.

Sekcje Konsularne Ambasad oraz Biura Konsularne Republiki nie mają prawa wydawać wiz zbiorowych bez autoryzacji Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju lub Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Zagranicznych.

Sekcje Konsularne Ambasad oraz Biura Konsularne Republiki mają prawo do przekazania autoryzacji Ministerstwa Władzy Ludowej Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pokoju do wydania wiz, tylko do kraju w którym są akredytowani.

Zadaniem służb migracyjnych na lotniskach, portach i przejściach granicznych jest potwierdzenie w paszportach cudzoziemców okresu pobytu zgodnego z okresem ważności wizy.
Władze narodowe ds. migracji mają prawo do nieprzyjmowania cudzoziemca z powodu wygaśnięcia ważności paszportu lub wizy konsularnej.