Rejestr Cywilny

Rejestracja urodzeń

Dzieci pochodzenia wenezuelskiego

W celu dokonania rejestracji dzieci urodzonych poza granicami kraju, ojca lub/i matki obywateli Wenezueli przez urodzenie lub naturalizację, przedstawiciel(e) zobligowany(i) jest (są) do spełnienia poniższych wymogów:

 • Wypełniony wniosek rejestracji urodzenia, wydany przez Sekcję Konsularną tej Misji Dyplomatycznej.
 • Dwa (2) oryginały aktu urodzenia wydane przez właściwy organ państwa urodzenia dziecka, opatrzone apostillą i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dwie (2) kopie aktu urodzenia wydane przez właściwy organ państwa urodzenia dziecka, opatrzone apostillą i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Trzy (3) oryginały Oświadczenia woli o przyjęciu wenezuelskiego obywatelstwa.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości i paszportu wenezuelskich rodziców.
 • Trzy (3) kopie aktu urodzenia rodziców obywateli Wenezueli.
 • Trzy (3) kopie z Dziennika Ustaw lub oświadczenie o naturalizacji rodziców  , jeśli  dotyczy.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości ojca lub matki cudzoziemców, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, jeśli dotyczy.
 • Wnioskodawcy zobligowani są do wypełnienia karty urodzeń wydanej przez Sekcję Konsularną.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości dwóch (2) świadków.
 • Jeden (1) oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, jeśli rejestracja realizowana jest za pomocą specjalnego upoważnienia.
 • Dwie (2) kopie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, jeśli rejestracja realizowana jest za pomocą specjalnego upoważnienia.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości opiekuna prawnego, jeśli dotyczy.

Uwaga: Wymagane jest, aby wnioskodawcy oraz świadkowie byli obecni w momencie podpisywania konsularnego aktu urodzenia.

Uznanie

Wymogi:

 • Wypełniony wniosek o uznanie, wydany przez Sekcję Konsularną tej Misji Dyplomatycznej.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości ojca lub matki, która realizuje uznanie.
 • Trzy (3) kopie aktu urodzenia z Dziennika Ustaw lub oświadczenia o naturalizacji ojca lub matki, która realizuje uznanie, w przypadku gdy otrzymał obywatelstwo wenezuelskie przez naturalizację. W momencie braku posiadania aktu urodzenia, wskazać dane rejestracji.
 • Jeden (1) oryginał aktu urodzenia wnioskodawcy.
 • Dwie (2) kopie aktu urodzenia wnioskodawcy.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości wnioskodawcy, w przypadku jego posiadania.
 • Jeden (1) oryginał dokumentu wyrażającego zgodę, w przypadku osoby pełnoletniej.
 • Dwie (2) kopie dokumentu wyrażający zgodę, w przypadku osoby pełnoletniej.
 • Dwa (2) oryginały dokumentu wyrażającego uznanie, opatrzone apostillą i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język hiszpański.
 • Dwie (2) kopie dokumentu wyrażającego uznanie, opatrzone apostillą i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język hiszpański.
 • Jeden (1) oryginał dokumentu wskazujący na tożsamość zmarłego ojca oraz jego przodków, w przypadku gdy uznanie jest zgodne z artykułem 224 Kodeksu Cywilnego.
 • Dwie (2) kopie dokumentu wskazujące na tożsamość zmarłego ojca oraz jego przodków, w przypadku gdy uznanie jest zgodne z artykułem 224 Kodeksu Cywilnego.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości dwóch (2) świadków.

Uwaga: Wymagane jest, aby wnioskodawca i świadkowie byli obecni w momencie podpisywania konsularnego aktu uznania.

Rejestracja związku małżeńskiego

Wymogi:

 • Wypełniony wniosek zawarcia związku małżeńskiego, wydany przez Sekcję Konsularną tej Misji Dyplomatycznej.
 • Dwa (2) oryginały aktu małżeństwa wydane przez właściwy organ polski, opatrzony apostillą i przetłumaczony na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego.
 • Dwie (2) kopie aktu małżeństwa wydany przez właściwy organ polski, opatrzony apostillą i przetłumaczony na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości i paszportu obydwojga małżonków.
 • Trzy (3) kopie aktu urodzenia obydwojga małżonków.
 • Trzy (3) kopie z Dziennika Ustaw lub oświadczenie o naturalizacji (w przypadku, gdy jeden bądź oboje wnioskodawców ulegli naturalizacji).
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca, jeśli dotyczy.

Rejestracja zgonu

Zgon zobligowani są zgłosić:

1. Członkowie rodziny do trzeciego stopnia pokrewieństwa i pierwszego stopnia powinowactwa.
2. Małżonek, małżonka lub osoba, która utrzymywała bliską relację z osobą zmarłą.
3. Kapitanowie statków lub samolotów, na którego pokładzie nastąpił zgon.
4. Osoba lub władza cywilna, medyczna, militarna lub policja cudzoziemska, która stwierdziła zgon.

Wymogi:

 • Wypełniony wniosek rejestracji zgonu, wydany przez Sekcję Konsularną przez tę Misję Dyplomatyczną.
 • Dwa (2) oryginały dokumentów potwierdzające zgon wydane przez właściwy organ kraju, w którym nastąpił zgon, opatrzone apostillą i przetłumaczone na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego.
 • Dwie (2) kopie dokumentów potwierdzające zgon wydane przez właściwy organ kraju, w którym nastąpił zgon, opatrzone apostillą i przetłumaczone na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości  i paszportu osoby zmarłej.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości i paszportu osoby zgłaszającej zgon, jeśli dotyczy.
 • Trzy (3) kopie aktu urodzenia z Dziennika Ustaw lub zaświadczenie o naturalizacji osoby zmarłej, jeśli dotyczy.
 • Trzy (3) kopie aktu małżeńskiego osoby zmarłej, jeśli dotyczy.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości małżonka, jeśli dotyczy.
 • Trzy (3) kopie aktu urodzenia dziecka/dzieci, jeśli dotyczy.
 • Jeden (1) oryginał dokumentu ze Spisu Ludności Wenezuelczyków zmarłych za granicą.
 • Dwie (2) kopie dokumentu ze Spisu Ludności Wenezuelczyków zmarłych za granicą.
 • Jeden (1) pisemną prośbę motywującą wydanie aktu zgonu, w przypadku gdy zmarły był cudzoziemcem.
 • Dwie (2) kopie pisemnej prośby motywujące wydanie aktu zgonu, w przypadku gdy zmarły był cudzoziemcem.
 • Jeden (1) oryginał poświadczenia o istnieniu więzi rodzinnych zgodnie z artykułem 125, nr 4 Ustawy Zasadniczej o Rejestrze Cywilnym.
 • Dwie (2) kopie poświadczenia o istnieniu relacji rodzinnych zgodnie z artykułem 125, nr 4 Ustawy Zasadniczej o Rejestrze Cywilnym.

Obywatelstwo

Deklaracja woli uzyskania wenezuelskiego obywatelstwa: jest to uprzedni krok do rejestru urodzenia, wymaga się w momencie, kiedy ojciec lub matka dziecka posiada obywatelstwo wenezuelskie przez urodzenie lub kiedy ojciec dziecka posiada obywatelstwo wenezuelskie przez urodzenie, a matka dziecka przez naturalizację.

Wymogi:

 • Wypełnione Oświadczenie woli, wydane przez Sekcję Konsularną tej Misji Dyplomatycznej.
 • Jeden (1) oryginał aktu urodzenia wydany przez właściwe organy lokalne państwa urodzenia dziecka, opatrzone apostillą i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dwie (2) kopie aktu urodzenia urodzenia wydane przez właściwe organy państwa urodzenia dziecka, opatrzone apostillą i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Trzy (3) kopie aktu urodzenia ojca lub/i matki, posiadającego obywatelstwo przez urodzenie.
 • Trzy (3) kopie z Dziennika Ustaw lub zaświadczenie o naturalizacji ojca lub/i matki posiadającej obywatelstwo przez naturalizację, jeśli dotyczy.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości i paszportu wenezuelskich rodziców.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości dwóch (2) świadków.

Uwaga: Wymagane jest, aby wnioskodawca oraz świadkowie byli obecni w momencie podpisywania deklaracji woli o przyjęciu wenezuelskiego obywatelstwa.

Zrzekanie się obywatelstwa wenezuelskiego

 • Wypełniony wniosek o zrzeknięciu się, wydawany przez Sekcję Konsularną tej Misji Konsularnej.
 • Jeden (1) oryginał lub certyfikat poświadczający posiadanie innej narodowości, opatrzony apostillą i przetłumaczony na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego lub poświadczona kopia paszportu zagranicznego.
 • Dwie (2) kopie certyfikatu poświadczającego posiadanie innej narodowości, opatrzone apostillą i przetłumaczone na język hiszpański przez tłumacza przysięgłego lub poświadczona kopia paszportu zagranicznego.
 • Trzy (3) kopie dowodu tożsamości oraz wenezuelskiego paszportu osoby zrzekającej się.
 • Jeden (1) oryginał pisma wyjaśniającego powody, dla których wnioskodawca zrzeka się wenezuelskiego obywatelstwa, w przypadku gdy jest to osoba małoletnia.
 • Dwie (2) kopie pisma wyjaśniającego powody, dla których wnioskodawca zrzeka się wenezuelskiego obywatelstwa, w przypadku gdy jest to osoba małoletnia.
 • Trzy (3) kopie dokumentu tożsamości dwóch (2) świadków.

Uwaga: Wymagane jest, aby wnioskodawca oraz świadkowie byli obecni w momencie podpisywania aktu zrzekania się wenezuelskiego obywatelstwa.